STADGAR

från och med årsmötet 2015

för den ideella föreningen Karlskoga Motorweteraner med hemort i Karlskoga Kommun. Klubben är ansluten till MHRF.

Klubben bildades den 7 maj 1982.

Stadgarna är omarbetade och fastställda på årsmötet 2015.

§1 Klubbens namn

Klubbens namn är Karlskoga Motorweteraner.

§2 Klubbens ändamål

Klubben skall tillvarata och främja intresset för veteranfordon. Eventuellt kapitalöverskott skall användas för klubbens och medlemmarnas bästa. Klubben skall främja intresset för veteranfordon genom olika aktiviteter såsom rallyn, utflykter,studiebesök, medlemsmöten etc.

§3 Medlemskap

Medlemskap kan sökas av alla som delar klubbens intressen. Fordonsinnehav inget krav. Varje medlem förbinder sig att betala en årsavgift som fastställes av årsmötet.

§4 Utträde och uteslutning

Medlemskap upphör om anmälan gjorts muntligen eller skriftligen till klubben eller om årsavgiften ej har erlagts senast 31/5. Uteslutning kan ske om medlem grovt har brutit mot klubbens stadgar eller utnyttjat klubbens namn i kommersiellt syfte för egen vinning. Beslut om ovanstående fattas av styrelsen. Inbetald årsavgift återbetalas ej. Beslut om uteslutning skall skriftligen meddelas berörd person.

§5 Årsmöte

Årsmöte skall hållas senast sista februari. Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen till medlemmarna senast 14 dagar före.

§6 Ärenden på årsmötet

1                    Mötets öppnande

2                    Mötets behöriga utlysande

3                    Godkännande av dagordningen

4                    Val av mötesordförande

5                    Val av mötessekreterare

6                    Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

7                    Verksamhetsberättelsen för föregående år

8                    Kassa och förvaltningsrapporter för föregående år

9                    Revisionsberättelsen

10                  Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

11                  Förslag till verksamhet för kommande år

12                  Fastställande av medlemsavgift för kommande år

13                  Fastställande av budget för kommande år

14                  Stadgeändringar

15                  Val av styrelse

16                  Val av 2 revisorer

17                  Val av valberedning, 2 personer

18                  Övriga frågor, information

19                  Mötets avslutning

§7 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av 9 personer. Årsmötet väljer ordförande och kassör samt övriga ledamöter. Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsmötet utser styrelsen vice ordförande, sekreterare, klubbmästare samt 4 ledamöter.

§8 Beslutande och verkställande organ

Högsta beslutande organ är årsmötet eller allmänt möte. Den omedelbara ledningen av klubbens verksamhet handhas av styrelsen som verkställer beslut från årsmöte eller allmänt möte. Löpande verksamhet handhas av styrelsen.

§9 Stadgeändringar

Förslag till stadgeändringar skall inkomma till styrelsen senast en månad före årsmötet. Vid omröstning krävs att 2/3 av de närvarande godkänner ändringsförslaget. Språklig justering räknas ej som stadgeändring.

§10 Firmateckning

Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.

§11 Klubbens upplösning

Endast klubbens styrelse kan till årsmötet eller allmänt möte föreslå att klubben upplöses. Beslut om upplösning skall fastställas vid tre på varandra följande årsmöten eller allmänna möten och med minst 3/4 av de närvarandes röster. Vid dessa möten skall även beslut fattas hur ev tillgångar skall hanteras.