Besiktningsbefrielse

MHRF välkomnar beskedet om besiktningsfrihet för historiska fordon

Transportstyrelsens information den 20 maj 2017 rörande fordon som är 30 år och äldre innebär besiktningsbefrielse för personbilar, lastbilar, bussar och släpvagnar som dras av dessa (oavsett totalvikt) som är äldre än 50 år och motorcyklar äldre än 40 år. Ett mycket välkommet och efterlängtat besked efter många års arbete av MHRF, FIVA och våra systerorganisationer inom EU för att säkerställa rimliga villkor för de historiska fordonen.
Förutom bilar och motorcyklar enligt ovan blir det även besiktningsbefrielse för:

  • Tävlingsfordon med orange tävlingsregistreringsskylt, av fordonsslagen motorcykel och personbil.
  • Vissa amatörbyggda fordon, som måste genomgå en registreringsbesiktning innan de kan undantas.

Fordon som dock ska besiktigas oavsett ålder är A-traktor och traktor B.

– Besiktningsfriheten är ett välkommet och efterlängtat besked efter många års arbete av MHRF, FIVA och våra systerorganisationer inom EU för att säkerställa rimliga villkor på de historiska fordonen, säger Jan Tägt, generalsekreterare MHRF.

De ursprungliga orimliga kraven på originallacker och typgodkända delar på historiska fordon, för att de överhuvudtaget skulle anses vara historiska vid bedömningen om undantag från periodisk kontrollbesiktning, avvärjdes. Mängder av myndighets- och politikerkontakter i Sverige och Bryssel liksom framställningar och remissvar för de historiska fordonen har gett resultat. En bidragande orsak har varit riksdagens, regeringskansliets och Transportstyrelsens inställning till, och förtroende för, den svenska fordonshistoriska rörelsen. Utan dem och remissinstansernas arbete (MHRF, SMC, SFRO m fl) hade detta inte hänt. Sverige har nu fortsatt möjlighet att fastställa särskilda villkor för historiska fordon i nationell lagstiftning.
Motorhistoriska Riksförbundet har sedan arbetet med EUs nya besiktningsdirektiv, som påbörjades 2012, löpande kunnat rapportera om utvecklingen. I december 2016 fastställde regeringskansliet ändringar i fordonsförordningen och den 20 maj 2017 publicerades Transportstyrelsens information om de nya reglerna för kontrollbesiktning som träder i kraft den 20 maj 2018. Fram till dess gäller dagens besiktningsregler. Flera detaljer kvarstår dock att reda ut enligt Transportstyrelsen.
Jan Tägt generalsekreterare

Transportstyrelsens föreskriftsarbete

Transportstyrelsens föreskriftsarbete omfattade:

  • De delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet, som inte regleras genom fordonslagen (2002:574).
  • Fordonsförordningen (2009:211) och rör bland annat Artikel 2, om undantag från periodisk kontrollbesiktning.

Vidare har Transportstyrelsen bland annat avsett att:

  • Ändra så att bilaga 7 om avgasreningskrav för motorfordon i bruk i TSFS 2010:84 utgår och istället inarbetas i bilaga 1, samtidigt som en regelförenkling av definitioner och fastställande av kravnivå införs. MHRF konstaterar att det berör de historiska fordon som är konstruerade med högre CO2-värden än 4,5%.
  • Införa ett nytt sätt att hantera fordon som kan identifieras trots att den instansade identifieringsmärkningen är skadad eller saknas.
  • Införa en ny paragraf som anger att vad som sägs om kontrollbesiktning även gäller för fordon som visats ha brister vid flygande inspektion, men som inte behöver genomgå en ny kontrollbesiktning.

Hur föreskriften i dessa delar slutligen utformats har ännu inte publicerats av Transportstyrelsen.