MHRF-nytt december 2016

Klubbinfo 17 – 16

Detta klubbinfo skickas till samtliga angivna funktionärer på klubbsidorna på mhrf.se och innehåller följande information:

  • Remissvar besiktningspaketet

  • Lag mot falska polisfordon

  • Motorcyklar som inte tagits i bruk kan bli omöjliga att bruka

  • Transportstyrelsen säger nej till att ta bort vägtrafikregisteravgiften för historiska fordon

  • Transportstyrelsen ska utse kompetent organisation för fastställande av kulturhistoriska värden

  • Remiss om kommunala miljözoner avseende bilar

  • Kulturarvspropositionen

  • FIVAs årsmöte

  • Riksdagens fordonshistoriska nätverk

Remissvar avseende ”besiktningspaketet”
Ett nytt EU-direktiv om gemensamma regler för kontrollbesiktning av fordon antogs våren 2014 av EU-parlamentet, det så kallade “besiktningspaketet”. Direktivet införs senast 2018 genom lagstiftning i EU:s medlemsstater. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och skapa enhetliga regler i medlemsstaterna för kontrollbesiktningar. Besiktningspaketet är ett så kallat minimidirektiv där varje medlemsstat har möjlighet att besluta om strängare regler än direktivet föreslår. I Sverige skall nödvändiga regeländringar beslutas senast i maj 2017. MHRF har den 9 december lämnat remissvar avseende kontrollbesiktning, flygande besiktning och utbildningskrav. Läs mer här

Lag mot falska polisfordon
Från 1 januari 2017 införs lag (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon. Lagen omfattar även fordon som idag är 30 år och äldre. MHRF har frågat polismyndigheten hur de avser tillämpa lagen. Beskedet är att man arbetar med frågan om hur tillstånd enligt 3 § i aktuell lag ska utfärdas och kommer inom en snar framtid att publicera information på www.polisen.se. Polismyndigheten har i dagsläget inte mer information att ge utan hänvisar er till den kommande informationen på Polisens webbplats. Läs mer här

Motorcyklar som inte tagits i bruk kan bli omöjliga att bruka
Den 19 december gick Transportstyrelsen ut med information som berör motorcyklar som inte tagits i bruk. Om dessa inte uppfyller avgaskraven enligt Euro 4, får de inte brukas efter den 1 januari 2017. Läs mer här

Transportstyrelsen säger nej till att ta bort vägtrafikregisteravgiften för historiska fordon
MHRF har föreslagit att Transportstyrelsen att historiska fordon som är 30 år eller äldre inte ska betala den årliga vägtrafikregisteravgiften. Transportstyrelsen har dock gjort bedömningen att, när det gäller kulturhistoriska verksamheter inom vägtrafikområdet, dessa inte ska undantas från avgifter. Detta till skillnad från kulturhistoriskt verksamhet inom järnvägsområdet.

MHRFs framställan till Transportstyrelsen om lämplig expertinstans
Transportstyrelsen har meddelat att MHRFs framställan om etablering av kontakt med lämplig expertinstans inom vägtrafikområdet kommer att diskuteras internt på Transportstyrelsen. Bakgrunden är MHRFs kritik  i remissvar 2013 mot att någon analys av kulturhistorisk verksamhet på vägtrafikområdet inte gjorts. Läs mer här

Remiss om kommunala miljözoner avseende bilar
Transportstyrelsen föreslår fortsatt att historiska fordon som inte är skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen undantas från reglerna om miljözoner. Dagens bestämmelser om miljözoner ska utökas till att även gälla personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar, föreslår Transportstyrelsen. Två nya typer av miljözoner för att förbättra luftkvaliteten i tätorter finns med i förslaget, som du kan läsa mer om här. Men reglerna gäller inte alla. Bland annat föreslås att historiska fordon som ej är skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen undantas. Motorhistoriska Riksförbundet ser positivt på det faktum att Transportstyrelsen anser att historiska fordon ska kunna framföras i sin rätta kulturarvsmiljö.

Kulturarvspropositionen
Den sedan länge väntade lagrådsremissen avseende kulturarvspropositionen, avseende en ny kulturarvspolitik, kom den 8 december. Stora satsningar på det civila samhällets aktörer anges, men inget specifikt avseende det rörliga kulturarvet. Regeringen föreslår en ny museilag och ändringar i Kulturmiljölagen. Läs mer här

FIVAs årsmöte
FIVA firade sitt 50-årsjubileum i samband med årsmötet i Paris den 16-20 november. MHRFs ordförande Peter Edqvist valdes som Senior vice president och förbundssekreterare Timo Vuortio valdes in i kommittén för nyttofordon. Läs mer här

Riksdagens fordonshistoriska nätverk
MHRF träffar årligen riksdagspolitiker genom Riksdagens fordonshistoriska nätverk. Träffarna är nu inne på sitt fjärde år och det senaste mötet skedde den 23 november 2016. Läs mer här