Här finner ni information olika finansiärer. Är det något som inte stämmer eller om vi har missat någon, hör av er till oss!

Adolf Lindgrens stiftelse för studerande och behövande
Stiftelsen delar varje år ut stipendier till:
– studerande på gymnasier, folkhögskolor, högskolor och universitet.
– bidrag till behövande. Sökande skall vara eller ha varit verksam inom handel eller hantverk i Örebro län.
– bidrag till utövare av mindre och medelstora jordbruk, fiske, hemslöjd eller därmed jämförbara näringsidkare.
– bidrag till allmännyttig verksamhet.
https://www.adolflindgren.se/

Arvsfonden
Information om Arvsfonden och deras möjligheter att ge bidrag till projektverksamhet m.m.
https://www.arvsfonden.se/ansok-om-pengar

Bergslagslyftet, Länsförsäkringar
Ansök senast 1/2 och 1/8
Bergslagslyftet sponsrar projekt och satsningar som riktar sig till barn och ungdomar. Bergslagslyftet stödjer föreningar, förbund eller initiativ som vill utveckla en verksamhet, genomföra en satsning, en aktivitet eller starta ett projekt. Det kan handla om idrott, kultur eller andra goda samhällsaktiviteter som skapar en aktiv fritid för våra barn- och ungdomar.
https://www.lansforsakringar.se/bergslagen/privat/om-oss/hallbarhet–forskning/samhallsengagemang/bergslagslyftet-sponsring/

Boverket
Bidrag till lokaler. Föreningar kan söka bidrag till allmänna samlingslokaler och icke-statliga kulturlokaler. Dessa bidrag söker ni hos Boverket.
https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/

Brottsförebyggande rådet
BRÅ ger ekonomiskt stöd till verksamheter och projekt som syftar till att pröva vilka nya metoder och åtgärder som är effektiva i det lokala brottsförebyggande arbetet.
https://www.bra.se/forebygga-brott/ekonomiskt-stod.html

Brottsoffermyndigheten
Brottsofferfonden är en fond som man kan söka pengar ur till brottsofferinriktade projekt och verksamheter. Medel kan beviljas ideella organisationer, verksamheter i privat eller offentlig regi.
http://www.brottsoffermyndigheten.se/projektmedel-och-forskning/brottsofferinriktade-projekt

Clara Lachmanns fond
Stiftelsen Clara Lachmanns fond för befrämjande av den skandinaviska samkänslan.
http://www.claralachmann.org/Ansokan.aspx

Crafoordska stiftelsen
Stiftelsen ger med jämna mellanrum bidrag till “vård, fostran och utbildning av barn och ungdom, idrottslig verksamhet, humanitär och social verksamhet samt kultur”.
https://www.crafoord.se/ovriga-bidrag/om-ovriga-bidrag.aspx

Europeiska socialfonden
Ett projekt börjar normalt med att en intresserad organisation gör en ansökan till någon eller några av Socialfondens utlysningar. En utlysning innebär att en bestämd summa ur Socialfonden blir tillgänglig att söka för vissa teman, inom en viss tid och på vissa grunder. Utlysningarna formuleras dels utifrån de europeiska och nationella mål som har satts upp inom varje programområde, dels utifrån regionala eller nationella behov och förutsättningar.
https://www.esf.se/Vara-fonder/Socialfonden1/Utlysningar/

Folke Bernadottes Minnesfond
Minnesfonden har till ändamål att understödja föreningar i deras strävanden till internationell förståelse. Genom stipendium från fonden bereds ungdom möjlighet att stifta bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden i andra länder.
http://www.folkebernadottesminnesfond.se

Forum Syd
Forum Syd har Sidas uppdrag att förmedla ekonomiskt stöd och ge rådgivning till svenska organisationer för utvecklingssamarbete i utvecklingsländer och i Central- och Östeuropa, samt för informationsinsatser om globala frågor i Sverige.
http://www.forumsyd.org/bidrag/

Gustaf V:s 90-årsfond
Minnesfond ger bidrag till ideell ungdomsverksamhet. Verksamhet som syftar till bestående kontakter och utbyte mellan ungdomsföreningar i Sverige och andra länder samt ledarutbildning med inriktning på internationell verksamhet.
http://gv90.se/ansokan/

Helmiastiftelsen
Ansök senast 31/8
Syftet med Helmiastiftelsens stipendier är att inom Värmland främja ledarskapsutveckling, innovationer inom arbetsmiljö och yttre miljö, kultur och idrottsprestationer, samt annan ungdomsverksamhet. Helmiastiftelsen delar ut stipendier i november varje år.  Helmiastiftelsens stipendier delas ut till både enskilda och gemensamma prestationer.
Sista dag för ansökan sker till stiftelsen den 31 augusti respektive år.
https://helmia.se/om-helmia/helmia-stiftelsen/ansokan-helmiastiftelsen/

Idéer för livet
Skandia utvecklar och stödjer arbetet för barn och ungdom i samarbete med ideella organisationer, föreningar, skolor och kommuner. Arbetet sker genom vuxna i barns närhet.
https://www.ideerforlivet.se/projekt/sa-ansoker-du/

KarlskogaHem
Karlskogahem samarbetar i första hand med föreningar som arbetar med barn- och ungdomsverksamhet på lokal nivå i deras idrottsliga och kulturella utövande. Vid beslut av sponsring ska en noggrann bedömning i varje enskilt fall göras för att se till att sponsringen sker korrekt och i sammanhang som stödjer Karlskogahems värdegrund, vision, övergripande uppdrag och mål. Karlskogahems sponsring ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv (mellan kvinnor och män). Sponsringen ska därför ske så att den aktivt främjar jämställdheten i samhället och i Karlskoga. Vikten av jämställd idrott och föreningsliv är av stor betydelse för Karlskogahem, därför är vår målsättning att ge samma villkor till dam- som herrverksamheter.
https://karlskogahem.se/om-karlskogahem/sponsring/

Karlskoga Energi och Miljö
Ansök senast 30/11
Karlskoga Energi & Miljö vill bidra till en hållbar framtid för kommande generationer och det ska genomsyras i vårt sponsringsarbete. Det innebär att vi ger stöd till föreningar och organisationer som tänker mer hållbart och gör något bra för vår gemensamma framtid.  Beslut bland annat utifrån hur föreningen/organisationen arbetar med följande frågor:

  • jämställdhet
  • integration
  • mobbning, diskriminering och kränkande särbehandling
  • minskad miljöpåverkan

https://karlskogaenergi.se/vart-engagemang/sponsring/riktlinjer-sponsring/

Kulturbryggan
Vill stärka det nyskapande, oupptäckta och experimenterande kulturlivet.
http://www.kulturbryggan.se/ https://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=21398

Konsumentverket
Konsumentverket ska stödja ideella organisationer som engagerar sig i konsumentfrågor.
http://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/stod-till-organisationer/

Konungens stiftelse Ungt ledarskap
Hans Majestät vill uppmärksamma sådana ledarinsatser och stödja de ungas fortsatta utbildning i ansvarstagande värdebaserat ledarskap, bl.a. genom att dela ut stipendiet Kompassrosen till unga Ledargestalter med en god inre kompass inom Näringliv, Offentlig sektor och Scoutrörelsen.
http://www.ungtledarskap.se

Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
För utdelning till inhemska sociala och välgörande ändamål.
http://www.margaretas-minnesfond.org/

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
Akademins uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jord- och skogsbruk och därtill knuten verksamhet.
http://www.ksla.se/anslag-stipendier/

Leader Mellansjölandet
LEADER är en metod inom EU, där olika aktörer på landsbygden samarbetar för att utveckla sin hembygd och stärka landsbygdens ekonomi. Det lokala trepartnerskapet – den ideella sektorn (t ex föreningar och byalag), den privata sektorn (företag) och den offentliga sektorn (oftast kommunen) – är grunden för samarbetet.
http://www.mellansjolandet.se/

Lokala naturvårdssatsningen – LONA-bidraget
Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) utgör den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård. Inom LONA finns två bidragsområden – ordinarie LONA och LONA våtmark (som infördes år 2018). Det som skiljer områdena åt är att våtmarksprojekt inom LONA kan beviljas bidrag med upp till 90 procent, medan bidrag inom ordinarie LONA kan ges med upp till 50 procent av bidragsberättigade kostnader.
https://www.naturvardsverket.se/lona

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har årligen flera tillfällen att söka bidrag för olika områden bl.a. kultur, antivåld, integration m.m.
https://www.lansstyrelsen.se/orebro.html

McDonalds Karlskoga
McDonalds franchisetagare runt om i Sverige stöttar många lag inom gräsrotsidrotten,  225 olika klubbar får i dagsläget stöd på olika sätt. Söker du sponsring lokalt på din ort så ska du kontakta restaurangen eller franchisetagaren direkt med din förfrågan.  Tel: 0586-547 70

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Information om Ungdomsstyrelsens uppdrag och verksamhet, och upplysningar om deras bidrag till ungdomsverksamhet.
http://www.mucf.se/bidrag

Nordiska Ministerrådet
Nordiska rådet presenterar här stödordningar och fonder för bland annat olika typer av samarbete mellan de nordiska länderna.
http://www.nordiskkulturfond.org/soeg-stoette/
https://www.norden.org/sv/sok-stod

Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Stiftelsen har till ändamål att underlätta rörelsehindrades situation genom att lämna understöd för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl.a. boendeförhållanden, arbetsmöjligheter samt främja forskning och utvecklingsarbete.
http://www.norrbacka-eugenia.se/organisationer.html

Olof Palmes Minnesfond
Fonden ger ungdomars möjligheter till internationellt utbyte kring fred och nedrustning, och stödjer arbetet mot rasism och främlingsfientlighet samt att på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet.
http://www.palmefonden.se/palmestipendiet/
http://www.palmefonden.se/palmestipendiet-gamla/varfor-grundades-stipendiet/

Radiohjälpen
Insamlade radiohjälpsgåvor kan sökas av ideella biståndsorganisationer och föreningar som verkar för humanitära insatser både i Sverige och utanför landets gränser.
https://www.radiohjalpen.se/sok-bidrag

Region Örebro Läns utvecklingsmedel för sociala innovationer
Arbetar din organisation med projekt som ger samhällsnytta? Nu kan ni söka stöd för innovativt utvecklingsarbete som bidrar till hållbar utveckling. Använd stödet för att utveckla eller förverkliga nya idéer och nyskapande projekt där målet är långsiktiga och hållbara effekter för människor och samhälle. Projektet ska vara nytt lokalt, men kan ha förebilder på andra platser.
https://www.regionorebrolan.se/sv/stod-och-bidrag/bidrag-och-kulturstipendier/utvecklingsmedel-social-innovation/

Riksbyggens jubileumsfond
Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden delar ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård och samhälls- och trafikplanering. Projekten som fonden stödjer skall ha direkt anknytning till bostads- och stadsmiljöfrågor. Fonden stödjer i första hand projekt där fonden är huvudfinansiär eller där projektet utgör en urskiljbar del i ett större sammanhang.
https://www.riksbyggen.se/om-riksbyggen/samarbeten/stipendier/

Stiftelsen Sven Jerrings fond
Jerringfonden är en stiftelse som delar ut anslag, stipendier och forskningspengar till hjälp för barn och ungdomar med kroniska sjukdomar och funktionshinder.
http://www.jerringfonden.org/sok-bidrag

Sida
Här finner du information om de stipendier, stöd och bidrag som Sida förmedlar till studenter, forskare, näringsliv och enskilda organisationer.
http://www.sida.se/Svenska/engagera-dig/sidas-stipendier-och-praktikprogram/

Socialstyrelsen
Bidrag kan utgå till riksorganisationer som företräder personer med funktionshinder, organisationer för pensionärer, frivilligorganisationer inom området utsatta barn och deras familjer, kvinnovåld samt organisationer som arbetar inom områdena alkohol eller narkotika.
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-webbplatsen/statsbidragskalendern/

Statens folkhälsoinstitut
Folkhälsoinstitutet kan ge ekonomiskt stöd till verksamhet inom områdena att förebygga hiv/STI och spelberoende.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/statsbidrag/

Statens kulturråd
Kulturrådet ger bidrag som syftar till att främja mångfald och kvalitet. Kultur för barn och ungdom och mångkulturella frågor ses av Kulturrådet som särskilt viktiga områden.
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/

Stiftelsen Prins Gustav Adolf och prinsessan Sibyllas minnesfond
Bidrag lämnas till konkreta projekt som företag, organisation, förening eller annan sammanslutning genomför för barn och ungdom.
http://www.gafonden.com

Stiftelsen Lars Hiertas Minne
Stiftelsen tar emot ansökan från allmännyttig förening eller enskild person. Bidrag kan ges till vissa sociala ändamål samt till allmännyttiga slöjder och näringar.
https://www.larshiertasminne.se/ansokan

Stiftelsen Solstickan
Stiftelsen har enligt sina stadgar till ändamål att verka till ”fromma för barn med kroniska åkommor eller funktionshinder samt för andra behövande, framför allt åldringar”.
http://www.solstickan.se/Projektstod/

Stiftelser med gemensamt ansökningsförfarande:
Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne
Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne
Stiftelsen Karl Jeppssons Minne
Stiftelsen Irma och Arvid Larsson-Rösts Minne
Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne
https://www.lindhes.se/stiftelseforvaltning/viktig-information-for-ansokan-till-stiftelserna.

SCIF, Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande
Ansök senast 1/11
För barn eller ungdom i din idrottsförening som inte själv har resurser till utrustning eller till deltagande i t.ex. läger eller cupverksamhet. Du som söker ska vara ordförande i en lokal idrottsförening. Ansökan ska avse en preciserad kostnad för en insats som möjliggör för en eller flera medlemmar att utöva idrott i din förening. Du kan söka för högst 10 000 kr vid varje tillfälle.
http://scif.se/ansokan

Svenska PostkodStiftelsen
Stiftelsen stödjer både lokala och globala projekt som faller inom ramen för våra kriterier och ledord. Stiftelsen verkar inom två huvudområden:
Natur och miljö (naturskydd, klimat och hållbara energikällor)
Människors levnadsvillkor. (fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och fredsbyggande)
http://www.postkodstiftelsen.se/sok-stod/

Tillväxtverket
Tillväxtverket har olika utlysningar för olika typer av bidrag. Vem som kan söka skiljer sig åt från utlysning till utlysning.
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar.html

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet
Vinnova identifierar utvecklingsområden där satsningar kan göra skillnad och skapar möjligheter och drivkrafter för organisationer att arbeta tillsammans för att möta viktiga samhällsutmaningar. Vinnova vill stimulera samarbeten där kunskap och kompetens från olika håll möts och där organisationer lär av varandra. Genom deras stöd får företag och organisationer möjlighet att experimentera och testa nya idéer innan det blir lönsamt. Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på forskning och innovation.
https://www.vinnova.se/

Åhlén-Stiftelsen
Stiftelsen till ändamål att ekonomiskt stödja och därigenom främja tre områden: barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning, vård av ålderstigna, sjuka eller handikappade samt vetenskaplig undervisning eller forskning.
http://www.ahlen-stiftelsen.se

XL-hjälpen
Vill er förening bygga något och vill söka pengar för det, kolla med XL-hjälpen.
https://xlhjalpen.se/#om

Senast uppdaterad: 11 april, 2023