Stadgar för Möckelnföreningarna

§ 1 Ändamål

Möckelnföreningarna har till ändamål:
Att vara ett samarbetsorgan för ideella föreningar/verksamheter i Möckelnregionen.
Att verka för information, debatt samt samverkan kring och inom den organiserade ideella sektorn.
Att tillvarata anslutna ideella aktörers intressen.
Att agera som remissinstans inom kommunen i frågor gällande den ideella sektorn.
Att verka för stärkandet av den ideella sektorns resurser och bevaka förhållanden som berör det ideella föreningslivet.
Att informera beslutsfattare och allmänhet om ideella sektorn i kommunen genom medlemsföreningarnas arbete och betydelse.
Att verka för ett bra samarbete mellan paraplyorganisationens medlemsföreningar.
Att företräda den ideella sektorn i kommunen, genom medlemsföreningarna hos förvaltningar, myndigheter, institutioner och andra organ.
Att verka religiöst och partipolitiskt obundet.

§ 2 Sammansättning

Paraplyorganisationen består av de föreningar/ideella aktörer som har upptagits som medlemmar.

§ 3 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§ 4 Firmateckning

Möckelnföreningarnas firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera utsedda personer.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår

Möckelnföreningarnas verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 6 Stadgetolkning m. m.

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlemsförening förbinder sig genom sitt medlemskap i Möckelnföreningarna i fråga om tillämpning av dessa stadgar att inte väcka åtal vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna ska istället avgöras av Möckelnföreningarnas årsmöte enligt samma principer som för stadgeändring enligt § 7.

§ 7 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan göras av årsmöte och kräver minst 2/3 majoritet som biträder förslag till ändring. I kallelse till mötet ska anges att det är fråga om stadgeändring.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlemsförening som styrelsen eller valberedning.

§ 8 Upplösning av organisationen 

För upplösning av Möckelnföreningarna krävs beslut vid två på varandra följande medlemsmöten med minst 2/3 majoritet av antalet angivna röster. Minst ett av mötena ska vara ordinarie årsmöte. Mötena ska ligga med minst 30 dagars mellanrum.

Vid det andra mötet ska beslut fattas om disposition av organisationens egendom och eget kapital, vilket inte får fördelas bland medlemsföreningar eller fysisk person.

I kallelserna till mötena ska anges att det är fråga om upplösning.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsen och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning ska omedelbart tillställas medlemmarna, nationella organisationen Sveriges Föreningar samt kommunen.

PARAPLYORGANISATIONENS MEDLEMMAR

§ 9 a. Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan. Inträde kan beviljas ideell förening/verksamhet som inte är partipolitisk. Föreningen/verksamheten ska vara verksam i Möckelnregionen och tillämpar de demokratiska principerna i sitt arbete. Föreningen ska ha en styrelse, vald enligt respektive förenings stadgar.

Exempel på medlemsförening är barn och ungdomsförening, idrottsförening, kulturförening, etnisk förening, social förening, studieförbund, pensionärsförening, hobbyförening, religiös förening, boende förening, handikappförening och vuxenförening som bedriver verksamhet i Möckelnregionen.

Beslut om att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Vid avslag ska motivering lämnas. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

Ansökan om medlemskap ställs skriftligt och undertecknad av föreningens firmatecknare till styrelse som snarast fattar beslut i frågan och meddelar sökanden. Föreningens stadgar ska bifogas ansökan. Föreningen är skyldig att erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift.

b. Associerat medlemskap

Associerade medlemmar har rätt att:

– nyttja Möckelnföreningarnas tjänster

– Delta i medlemsmöten, sammankomster och årsmöten. Yttra sig och lämna förslag på årsmöte.

Associerade medlemmar är ålagda att:

– ange kontaktperson och beskriva arten av sin verksamhet

– betala medlemsavgift till Möckelnföreningarna

Associerade medlemmar har inte rätt att:

– rösta på årsmöte

§ 10 Utträde

Medlemsförening som vill utträda ur Möckelnföreningarna ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses omedelbart ha lämnat paraplyorganisationen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två år på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur Möckelnföreningarna. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen.

§ 11 Uteslutning 

Medlemsförening får inte uteslutas av annan anledning än att denne har försummat att betala av Möckelnföreningarna beslutade avgifter, upphört vara demokratisk medlem, motarbetat Möckelnföreningarnas verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat Möckelnföreningarnas intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Uteslutning med motivering ska redovisas i verksamhetsberättelsen.

§ 12 Medlemsföreningar rättigheter och skyldigheter

Medlemsförening:

– har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemsföreningar

– har rätt till information om Möckelnföreningarnas angelägenheter

– ska följa Möckelnföreningarnas stadgar och beslut som fattas av Möckelnföreningarnas beslutande organ

– har inte rätt till del av Möckelnföreningarnas behållning eller egendom vid upplösning av Möckelnföreningarna

– har inget ekonomiskt ansvar i åtagande hos Möckelnföreningarna genom sitt medlemskap

– ska betala medlemsavgift senast 30 juni samt de övriga avgifter som beslutas av Möckelnföreningarna.

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

§ 13 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är Möckelnföreningarnas högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte ska av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemsföreningarna, eller kungöras i ortspressen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för Möckelnföreningarna eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 14 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlemsförening som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 15 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlemsförening som betalt förfallna medlemsavgifter i tid har rösträtt.

Vid mötet har varje medlemsförening 2 (två) röster. Ombud ska skriftlig lämna in sin ombudsfullmakt vid medlemsmötet. Ombud kan maximalt ha en röst. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Styrelsen, revisorerna och valberedning har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 16 Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade som är närvarande på mötet.

§ 17 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i § 7 första stycke och § 8 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om ordföranden är röstberättigad vid mötet. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 18 Valbarhet

Valbar till styrelsen, revisor och valberedningen är de fysiska personer som medlemsförening nominerar. Arbetstagare inom paraplyorganisationen får dock inte väljas till ledamot av styrelse eller till revisor eller till valberedning i paraplyorganisationen.

§ 19 Ärende vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1 Fastställande av röstlängd för mötet.

2 Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.

3 Fastställande av föredragningslista.

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7 Revisorernas berättelse för styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9 Fastställande av medlemsavgifter för kommande år.

10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12 Val av:

a) Möckelnföreningarnas ordförande för en tid av ett år

b) halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år

c) två revisorer jämte en ersättare för en tid av ett år. I detta val får inte styrelseledamöter delta.

d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses som ordförande

13 Avslutning

Beslut i fråga om ekonomisk betydelse för Möckelnföreningarna eller medlemsföreningarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen för mötet.

§ 20 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemsföreningarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemsföreningar begär det. Sådan framställan ska göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen erhållit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska tillställas medlemsföreningarna senast 14 dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen.

Underlåter styrelsen utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställan utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 14 och § 15.

VALBEREDNINGEN

§ 21 Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordinarie ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.

Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper bör finnas representerade. Valberedningen sammanträde när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen ska senast 31 december tillfråga dem vilkas mandatperiod utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast fyra veckor före årsmötet ska valberedningen meddela medlemsföreningar sitt förslag.

REVISORER

§ 22 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast två månader före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaperna för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast fyra veckor före årsmötet.

STYRELSEN

§ 23 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt sex-åtta övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Sådan ledamot kan också utses till befattning inom styrelsen.

§ 24 Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen Möckelnföreningarnas beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Det åligger styrelsen särskilt att

tillse att för Möckelnföreningarna gällande lagar och bindande regler iakttas,

▪ verkställa av årsmötet fattade beslut,

planera, leda och fördela arbetet i Möckelnföreningarna,

▪ ansvara för och förvalta föreningens medel,

tillställa revisorerna räkenskaper m m, enligt § 22,

▪ förbereda årsmötet

Ordföranden är Möckelnföreningarnas officiella representant. Ordföranden ska leda styrelsens arbete samt övervaka att Möckelnföreningarnas stadgar och övriga för Möckelnföreningarna bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder ska vice ordförande träda in i ordförandes ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifter i övrigt.

§ 25 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter begärt detta. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslut. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärendet ska avgöras genom skriftlig omröstning, digitalt eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.

§ 26 Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommittéer eller annat organ eller till enskild person eller anställd.

Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Dessa stadgar antogs den 5:e november 2020 


Hämta som PDF: Stadgar för Möckelnföreningarna antagna 201105

Senast uppdaterad: 9 februari, 2024