Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Degerfors Sportskytteklubb (DSSK), organisationsnummer 802472–5072 (”DSSK”, ”vi”) respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller om du är medlem hos oss. DSSK är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du ansluter dig till vår klubb.

All behandling av personuppgifter inom DSSK sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR).

Centrala begrepp

En personuppgift är information om en fysisk person som kan kopplas till just den personen, till exempel ett telefonnummer eller en adress.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Uppgifter som behandlas

De personuppgifter DSSK samlar in och behandlar om dig som medlem i föreningen är:

Namn

Adress

Telefonnummer

E-postadress

Personnummer

Degerfors sportskytteklubb behandlar dina personuppgifter enbart om det finns ett tydligt syfte och ändamål med behandlingen. Vi behandlar dina personuppgifter för:

Föreningsadministration

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Licenshantering

Ansökan om bidrag

Sammanställning av statistik och uppföljning

Utbildningar arrangerade av föreningen

Besök på vår hemsida

Publicering av material på hemsida och sociala medier

 

Överföring av personuppgifter till tredje man

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller till följd av ett domstols- eller myndighetsbeslut, om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande eller om du har köpt Tjänsten genom tredje man (t.ex. av en återförsäljare till oss eller via din kommun).

DSSK kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av misstanke om brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

 

DSSK värnar om din integritet och om en hög säkerhet för dina personuppgifter. DSSK har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. All behandling av dina personuppgifter sker under strikt sekretess.

Lagring och gallring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter tills det att medlemskapet är avslutat.

Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut och raderas då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs p.g.a. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

 

Dina rättigheter och val

Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter har du en rad rättigheter som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta DSSK via de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna Personuppgiftspolicy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära och få bekräftelse på om DSSK behandlar personuppgifter om dig. Om DSSK behandlar personuppgifter om dig har du rätt att en (1) gång per år kostnadsfritt få information om behandlingen samt en rapport på de personuppgifter som är under behandling. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får DSSK, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, ta ut en rimlig avgift för sådan begäran eller vägra tillmötesgå sådan begäran.

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex.

Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att DSSK ska uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att DSSK ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss och du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Länkar till andra webbplatser och sociala plug-in

I de fall Tjänsten hänvisar (länkar) till en webbplats eller material, som tillhör tredje part, är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och DSSK frånsäger sig allt ansvar för den och dess eventuella personuppgiftsbehandling.

I Medlemskapet inbjuds du ibland att dela information på sociala medier, som t.ex. Facebook etc., via en implementerad social plug-in (som t.ex. en delaknapp). Vi har inte något inflytande över den information som sociala medier samlar in med hjälp av dessa plug-in om du väljer att använda dem. Vi uppmanar dig därför att hålla dig informerad om syftet med, och omfattningen av, insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-in.

Lagval och tvistelösning

Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy och din användning av Tjänsten ska tolkas enligt svensk lagstiftning. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol om inte annat följer av tvingande lag.

Publicering av personuppgiftspolicyn

Senaste version och som är gällande av personuppgiftspolicyn finns publicerad på DSSK:s hemsida:

Kontaktuppgifter

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen. Kontaktuppgifter finns på DSSK:s hemsida:

Degerfors SSK