Historia

( Ett sammandrag ur klubbens 50 års Jubileumsskrift. 1976)

BMK bildades 1926-04-10 på initiativ av herrarna Torsten Sandström och Erland Sjöö och samma lördag hölls en samling på Bofors samlingshus efter en annons i ortens tidning, (till en kostnad av kr. 2,50).

Klubben fick vid starten 24 medlemmar, 25 år senare var antalet uppe i 200 st.

Klubbens ändamål var att tillvarata motorbåtssportens intressen på orten.

Klubbens första styrelse som utsågs den 1926-04-10 fick följande sammansättning.

Ordförande Disp. Holm
Vise ordf. Ing. R Boström
Sekreterare E Sjöö
Vise. Sekr. E Skog
Kassör T Sandström

Klubben ekonomi var de första åren ganska blygsam, då fanns bara medlemsavg, på 2 kr och Båtägaravg. På 2:- för båtar under 8 hkr, 5:- med starkare motorer.

Ett utdrag ur årets första revisionsberättelse gav följande siffror:

Inkomster medlemsavgifter 44:-
Båtägaravgifter 43:-
Utgifter 48,60
Saldo 1927 38,40

Lördagen 1926-06-12 anordnades klubbens första prickningsutförd.

Söndagen 1932-07-31 anordnades klubbens första dagtävling för motorbåtar.

Söndagen den 1932-12-11 beslutades på ett styrelsemöte att klubben skulle hyra Sträcknäsholmen som numera kallas klubbholmen Årshyran var då 50:- / år.

1933 påbörjades planering av holmen och nödvändiga uthus uppfördes.

Klubbstugan byggdes under våren och sommaren 1934 .invigdes söndagen 1934-07-08

Kostnad för bygget blev c:a 1300:-

Klubben har sedan 1935 varit direktansluten till Svenska motorbåtsunionen.

Under krigsåren 1939-1945 låg sommarverksamheten nere p.g.a bensinransoneringen.

1941 ställdes klubben inför ett stort problem då björkbornskanalen skulle stängas av och klubben blev utan hamn. Under 1944 arbetade styrelsen fram ritningar och kostnadsförslag till en ny båthamn. Kontakt togs med AB Bofors som tog emot förslagen för granskning. 1945 påbörjades arbetet med en ny hamn i Timsälven norr om faktoriet. Hamnen, då den blev klar, skulle ställas till klubbens förfogande, vilket mottogs med stor glädje då kriget nu upphört och man bland båtägarna nu såg fram mot 1946 års båtsäsong, då man hade tillgång till bensin igen. Och man efter 6 års uppehåll nu kunde åka båt i vårt vackra sjösystem.

1947 var den första etappen klar. 1949 drogs el och telefon in på området.

AB Bofors som hela tiden varit välvilligt inställd till klubben, har sedan hjälpt till med en planering av hamnen samt satte upp belysning inom hamnområdet. Detta i förening med klubbens egna ansträngningar där man ordnade uppsättning av modern kran, och en reparationsgrop, ett klubbhus byggdes och brandsläcknings och livräddningsmateriel införskaffades. Efter den tidens mått förfogade nu klubben tidsenlig hamn.

1950 köpte klubben in 2 st. AGA fyrar vilka monterades på Svanholmen i Alkvettern samt i älvmynningen södra lonnen. Fyrarna tändes första gången 1950-07-27.

1952 23 augusti anordnades för första gången en nattorientering start i Smedstorpssundet och mål på Svanholmen.

1953 utökades hamnen med ytterligare ett 20 tal platser nedströms älven.

Det året fick klubben genom AB Bofors Nobelkruts försorg ett staket runt hamnområdet.

1956 drogs färskvatten in på hamnområdet från björkborns industriområde och ett tappställe monterades nedanför svängkranen.

1958 installerades el in på klubbholmen i form av en stationär Aldell motor som via en generator laddade upp batterier så det räckte till ljus på fester och tillställningar. Anläggningen togs i drift den 16 augusti.

Klubbstugan byggdes ut det året och fick ett välbehövlig renovering.

1963 renoverades alla bryggorna i hamnen samt utvidgades med 7 platser.

Under vintern och våren byggdes på klubbholmen en ny dansbana med tillhörande brygga.

1964 fick klubben det tråkiga beskedet att hamnen ej fick byggas vidare, kontakt togs då stadens myndigheter och framförde önskemål om hjälp att iordningställa en ny hamn.

Redan 1951 hade kontakt tagits med myndigheterna, Men nu stod klubben vid det faktum att alla platser var fyllda varför inga fler medlemmar kunde beredas plats. Ny kontakt togs med kommunen som lovade att utreda frågan om en ny hamn.

Från och ned årsskiftet 1965-1966 ändrades klubbens namn från Bofors Motorbåtsklubb till Karlskoga Bofors Motorbåtsklubb.

Klubbens 40-åriga tillvaro firades med en jubileumsfest på stadshotellets festvåning lördagen den 19 mars 1966, med 162 deltagare. Med anledning av Jubileumsåret anordnades även en nyårsvaka på Hyttåsen med 143 deltagare. Som sig bör under ett jubileumsår blev det en varm och vacker sommar. Som bevis för detta förekom det 720 slussningar vid Knappfors vilket då var den näst högsta siffra som förekommit.

Dagen före industrisemestern 1970 kom ett tråkigt meddelande i ortspressen, Kräftpesten hade drabbat Lonnen och Alkvettern. Med anledning av detta skulle all båttrafiken stoppas vid Nässundsbron,vilket överklagades. Så småningom hävdes beslutet och ingen avstängning kom till stånd.

Under senare delen av semestermånaden fick klubben el dragen till klubbholmen via sjökabel från Erlandssons udde. Allt var klart till semesterdansen.

I samarbete med Filipstad, Storfors, Sjöändans motorbåtsklubbar framarbetades en ny utflyktskarta , den första upplagan trycktes i 700 ex. Försäljningen gick överraskande bra.

En klubblokal hyrdes under året på Dobervägen.

Bjurbäckens slussar invigdes igen med pompa o ståt efter en omfattande renovering den 19 juni 1971 av Landshövding Rolf Edberg, Bofors musikkår stod för underhållningen. Ca 40 båtar deltog i invigningsceremonin.

En ny båthamn anordnades i Klastorp 1972 av Kga kommun. Detta innebar en utökning med ett trettiotal platser, även en parkeringsplats anlades och allt inhägnades.

En barack inköptes i oktober från Boforsrinken och flyttades till Björkborns hamnen för att användas till exp. och värmestuga, den förra lokalen totalförstördes vid en brand.

1973 iordningställdes en väg till Klastorpshamnen, samt telefon drogs in.

Till denna historik om de första 50 åren finns mycket att tillägga om en korrekt och rättvis återgivning av vad som hänt skulle återges, om man skulle räkna upp alla personer som genom ett uppoffrande arbete bidragit till att utveckla klubben till vad den är idag.

Ett stort Tack till alla medlemmar och dess familjer, samt Karlskoga kommun och AB Bofors som på ett välvilligt sätt bidragit och stött klubben i dess verksamhet.

För sammandraget / Calle Leijder