MHRF-nytt januari 2017

PåVäg
Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad Nr 1 Januari 2017 Årgång 25

Obs!

Fira påsk i Jönköping med MHRF på Elmia!

Bilsport Performance & Custom Motor show är Sveriges största publikmässa för fordonsentusiaster. Mässan arrangeras på Elmia i Jönköping under påskhelgen. Och MHRF är naturligtvis på plats – i hall C! Du med?

GS

Besiktningspaketet: Remissvar från MHRF

EUs så kallade besiktningspaketet ska implementeras i Sverige senast i maj 2017. Transportstyrelsen har därför skickat ut tre omfattande remisser.

Transportstyrelsens konsekvensanalys och förslag till föreskriftsförändringar handlar om:

  • kontrollbesiktning

  • flygande besiktning

  • krav på utbildning och kompetens hos besiktningstekniker, polisman och bilinspektör

Samtidigt med förslagen rörande besiktningspaketet har Transportstyrelsen också föreslagit en del ändringar, som en direkt följd av det stora antalet felaktiga förelägganden som polismyndigheten utfärdade i samband med Classic Car Week och Wheels Nationals i Älvdalen sommaren 2016.

MHRF har i vårt remissvar föreslagit ytterligare ändringar i föreskrifterna mot bakgrund av dessa och tidigare felaktigt utfärdade förelägganden.

Skälet till att MHRF går längre än vad Transportstyrelsen föreslår är den rättsliga bakgrunden. I princip ska de regler som gällde då fordonet var nytt tillämpas. Därtill är kunskap eller information om hur äldre fordon var utrustade och beskaffade inte direkt tillgängliga vid en flygande inspektion. Därför föreslår MHRF bland annat en försiktighetsprincip.

Principen innebär att föreläggande om registreringsbesiktning ska användas restriktivt eftersom beslutet inte kan överklagas. Därtill ska det göras ett förtydligande om att föraren bara ska informeras om det finns brister på fordonet, som vid en kontrollbesiktning skulle ge ”2(x)” (det som förut var ”etta”). Sådana brister ska inte föreläggas om kontrollbesiktning.

Jan Tägt

generalsekreterare MHRF

Sverige dubbelt representerat i 50-årsjubilerande FIVA

FIVA firade sitt 50-årsjubileum i samband med årsmötet i Paris den 16 till och med 20 november. Två från MHRFs styrelse valdes under årsmötet in bland de olika kommittéerna, varav den ene också i styrelsen.

I mitten av november hölls *FIVAs årsmöte i Paris. Två från Motorhistoriska Riksförbundets styrelse blev invalda i två av FIVAs sju kommissioner. Den ene, MHRFs ordförande Peter Edqvist, blev, utöver Legislation Commission, dessutom enhälligt vald till Senior vice president för FIVA;

Efter mitt kortare inhopp som tillförordnad Senior vice president ser jag fram emot att kunna fortsätta utmaningen med att skapa utrymme för det rullande kulturarvet även internationellt. Det kommer att vara en stor sådan då det kräver en god balans med samhällets eskalerande miljökrav och långtgående begränsningar, begränsningar som i allt större utsträckning bygger på åsikter istället för kunskap.

Peter Edqvist hoppas dock att UNESCOs beskyddarskap av FIVA och det rullande kulturarvet kommer att underlätta detta arbete.

Den andre, MHRFs förbundssekreterare Timo Vuortio, valdes till ledamot i FIVAs Utilitarian Commission;

Jag är glad över nomineringen och utnämningen och ser fram emot att kunna delta och hjälpa till med FIVAs världsvida arbete, i första hand via kommissionen för nyttofordon.

Utöver val av ledamöter presenterade de olika kommissionerna sina arbeten under året som gått samt det planerade arbetet för kommande året. En av dagarna var vigd för symposium med flera föreläsare.

De olika ämnena handlade om renoveringsarbetet och hur historiska fordon uppfattas och uppskattas av allmänheten. Den sista delen av symposiet var vigd för en ungdomspanel som gav sin syn på historiska fordon och bland annat klubbarbetet. Delegaterna fick värdefull information och kunde få svar på frågor.

FIVAs 50-årsfirande avslutades på söndagen med manifestationen Tour de Paris då drygt ett hundra historiska fordon samlades i centrala Paris på morgonen. Under hela förmiddagen körde de genom staden på olika vägar och stannade på många berömda platser där allmänheten kunde fotografera fordonen – och ofta sig själv med dem. Det ställdes frågor om fordonen och information om historiska fordon spreds på så sätt vidare.

Manifestationen var en god PR-satsning om vår kulturhistoriska gärning för hela världens fordon, sammanfattar Timo Vuortio som var en av deltagarna på plats. Det märktes om inte annat i den internationella pressen.

Göran Schüsseleder

kommunikatör MHRF

*Läs mer om FIVA, den internationella paraplyorganisationen för historiska fordon, och årsmötet på www.mhrf.se/FIVA_2016.

Historiska fordon fortsatt undantagna från miljözoner

Transportstyrelsen föreslår fortsatt att historiska fordon som inte är skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen undantas från reglerna om miljözoner.

Dagens bestämmelser om miljözoner ska utökas till att även gälla personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar, föreslår Transportstyrelsen. Två nya typer av miljözoner för att förbättra luftkvaliteten i tätorter finns med i förslaget, som du kan läsa mer om här.

Men reglerna gäller inte alla. Bland annat föreslås att historiska fordon som ej är är skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen undantas.

Motorhistoriska Riksförbundet ser positivt på det faktum att Transportstyrelsen anser att historiska fordon ska kunna framföras i sin rätta kulturarvsmiljö.

Jan Tägt

generalsekreterare MHRF

Möte med Riksdagens fordonshistoriska nätverk

MHRF träffar årligen riksdagspolitiker genom Riksdagens fordonshistoriska nätverk. Träffarna är nu inne på sitt fjärde år och det senaste mötet skedde den 23 november 2016.

Vid höstens möte med Riksdagens fordonshistoriska nätverk berättade MHRF om hur vår världsorganisation FIVA har närmat sig UNESCO. Detta genom att FN-organet stod som beskyddare av World Motoring Heritage Year (motorhistoriska året) 2016. Sveriges bidrag till det globala eventet var Motorhistoriska Dagen den 6 juni. På UNESCOs huvudkontor i Paris pågick en utställning, öppen för allmänheten, med historiska fordon under en vecka i november.

MHRF kunde också berätta att material fortsätter att strömma in till *Svenskt Motorhistoriskt Arkiv.

Mötena med de folkvalda handlar givetvis inte bara om allt bra som händer inom den fordonshistoriska rörelsen. Bland de viktiga frågor som diskuterades ingick den nyligen presenterade lagrådsremissen inför den kommande kulturarvspropositionen och arbetet inom **Transporthistoriskt Nätverk där MHRF ingår. Nätverkets syfte är bland annat att få till ett skydd mot ingripanden från myndigheter som avsiktligt eller oavsiktligt riskerar att skada eller omintetgöra delar av det rörliga kulturarvet.

En annan fråga som berördes var årets motioner i riksdagen, mot bakgrund av hur föregående års motioner avslog med osakliga argument som grund. Politikerna från berörda utskott beklagade det inträffade och uttryckte en vilja att verka för att det inte händer igen. 2016 lämnades ***åtta motioner som avser våra historiska fordon.

MHRF tog även upp en dom i Mark- och miljööverdomstolen (mål M8831-15) som MHRF menar ger uttryck för ett typiskt stuprörsagerande, där myndigheter med ett uppdrag enbart har att förhålla sig till sina särintressen och inte beaktar andra förhållanden av värde. Svenska myndigheter har inte skyldighet att beakta det rörliga kulturarvet vid handläggning och ingripanden.

MHRF informerade också om den situation som enskilda fordonsägare oförskylt hamnade i när branschorganisationen Swetic felaktigt tog beslut om att alla bilar av 1969 års modell och nyare skulle ha inslagen identitet. En process som tog över ett och ett halvt års intensivt arbete från MHRFs sida att få rätsida på.

Ett annat myndighetsingripande som ställt till det rejält för enskilda fordonsägare är när polismyndighetens personal vid flygande inspektion eller vid annan inspektion genom polisman felaktigt förelägger om kontroll- eller registreringsbesiktning. Något som blev särskilt tydligt sommaren 2016 vid två arrangemang i Dalarna. Politikerna som deltog i nätverksträffen var upprörda över det som framkommit i de två senare fallen.

Värd för dessa möten är Anders Åkesson (C) och Isak From (S). Vid detta möte deltog även Jonas Gunnarsson (S), Niclas Malmberg (MP), Sara-Lena Bjälkö (SD) och Sotiris Delis (M).

Jan Tägt

generalsekreterare MHRF

Läs mer om

*Svenskt Motorhistoriskt Arkiv:

www.mhrf.se/motioner/2016

**Transporthistoriskt Nätverk:

www.mhrf.se/transporthistoriskt_natverk

***Motioner som tog upp det rörliga kulturarvet:

www.mhrf.se/motioner/2016